skip to Main Content

Hout is een duurzaam bouwmateriaal

Hout kan beschouwd worden als het meest duurzame bouwmateriaal dat binnen de reguliere bouw toegepast wordt, zowel voor het milieu maar ook andere aspecten. Zeker wanneer hout voldoet aan de vereisten van HOUT100%. In dat geval is het hout namelijk afkomstig uit duurzaam beheerde bossen en voldoet het aan de kwaliteitscriteria die HOUT100% hanteert. Daarnaast is er voor het kappen, vervoeren en bewerken van hout relatief weinig fossiele brandstof benodigd. Binnen de gehele keten van kap tot aan de productie van houten kozijnen, ramen en deuren wordt er dan ook relatief weinig co2 uitgestoten. Last but not least, hout is circulair en onderdeel van de biologische kringloop en daarmee een onuitputtelijke grondstof.

Het hout van aangesloten timmerfabrieken van HOUT100% zijn allemaal in het bezit van tenminste een CoC-certificaat. Een certificaat is een waarborg dat de duurzame houtstromen binnen het bedrijf goed gevolgd en gecontroleerd worden. We zullen de bekendste certificeringen toelichten, alle vier de certificeringen die gaan over de herkomst van hout garanderen dat de houtproductie afkomstig is uit een duurzaam beheerd bos.

Technische kwaliteit en/of prestaties van houtproducten

KOMO

Het KOMO-keurmerk is in het leven geroepen om op objectieve wijze de kwaliteit van producten, realisatieprocessen, diensten en personen in de woning-, infra-, water- en utiliteitsbouw vast te stellen. Wanneer het KOMO-keurmerk ergens op staat dan wordt voldaan aan alle markt- en overheidseisen. Het keurmerk laat jaarlijks 100.000 audits, tests en controles uitvoeren om na te gaan of het keurmerk kan worden afgegeven of vast te stellen dat houders van het KOMO-keurmerk nog steeds aan de eisen voldoen.

CE-markering

Bedrijven dienen aan te tonen welke prestaties hun bouwproducten leveren, dit staat vastgelegd binnen de Europese Verordening bouwproducten (305/2011). De gehanteerde regels zijn van toepassing op 35 uiteenlopende productgroepen. Aan de CE-markering is een prestatieverklaring gekoppeld waarin eindgebruikers kunnen lezen welke prestaties het product levert voor de beoogde toepassing.

Garantie over een verantwoorde en duurzame herkomst van hout

Keurhout

Keurhout staat voor duidelijkheid en betrouwbaarheid als het gaat om de levering van aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout en hout van aantoonbaar legale herkomst. Keurhout heeft een op de praktijk gericht handelsketensysteem waarmee afnemers zekerheid geboden kan worden over de herkomst van het gebruikte hout. Het Chain of Custody systeem wordt door onafhankelijke certificeringsorganisaties gecontroleerd.

FSC

FSC (Forest Stewardship Council) hanteert tien principes waaraan voldaan moet worden alvorens een FSC-certificering afgegeven kan worden. Deze principes hebben betrekking op uiteenlopende onderwerpen. Denk hierbij aan het handhaven van hoge natuurbehoudswaarden tot gemeenschapsrelaties, arbeidersrechten maar ook het bewaken van de milieu- en sociale effecten die het bosbeheer teweeg brengen. De te wee meest relevante documenten waarin alles vastgelegd staat zijn het FSC-STD-01-001 en het FSC-STD-60-004-20.

PEFC

Duurzaam bosbeheer is waar het internationaal erkende PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification) keurmerk voor staat. Het keurmerk omvat meer dan alleen beheer van bos en milieukwesties.  Het gaat namelijk ook over de sociale, economische en culturele dimensies. Duurzaam bosbeheer draagt namelijk ook bij aan de bescherming van leven op land. Zo’n 80% van de plant- en diersoorten is namelijk afhankelijk van bos voor hun voortbestaan. PEFC volgt en certificeert de gehele productieketen, van boseigenaren en ondernemers tot de inkopers.

STIP

Bedrijven die in aanmerking willen komen voor het STIP-certificaat mogen alleen hout inkopen en verkopen dat verantwoord geproduceerd is. In de praktijk komt dit neer op hout dat afkomstig is uit door TPAC goedgekeurde houtsystemen. Bedrijven die het STIP-certificaat willen dragen worden onderworpen aan een uitgebreid certificeringsproces. Deze onderzoeken worden uitgevoerd door deskundigen van een geaccrediteerde certificatie-instelling. Ook nadat de certificering is toegewezen worden bedrijven periodiek gecontroleerd door objectieve inspecteurs van certificatiebedrijven. Zo wordt waarborging gegeven over de zekerheid van het keurmerk STIP.

Wat kan HOUT100% voor u doen?

HOUT100% voor mij?

Wat kan HOUT100% voor mij betekenen?

Bedrijf zoeken

Hier vindt u de beste houtverwerkende bedrijven van Nederland.

Probleem melden

Ik wil een probleem met mijn houten product melden.